ChatGPT được đào tạo trên một tập dữ liệu lớn, cho phép nó tự động thực hiện các cuộc trò chuyện với người dùng, giúp họ tìm kiếm thông tin, trả lời câu hỏi và hoàn thành các tác vụ khác một cách dễ dàng…