EasyEngine là một tập hợp Python Script. Mục đích để tạo môi trường webserver NGINX tối ưu đặc biệt cho WordPress. Script này được sử dụng trên các máy chủ Ubuntu họ Debian.

Các bước cài đặt ioncube lên eaysengine

Tạo file iconcube.ini trong thư mục

/opt/easyengine/sites/“site name”/config/php/php/conf.d/

Sau đó paste đoạn sau vào file iconbue.ini

zend_extension =  /usr/local/etc/php/conf.d/ioncube_loader_lin_7.2.so

And placed the same file on same folder and restarted the site using ee site restart “sitename”

Sau khi paste xong. bạn chạy lệnh 

ee site restart “sitename

Bạn thay sitename bằng tên miền của bạn.
Enjoy.

Nếu các bạn muốn chạy các module php extensions khác mà chưa được ee tự động thêm vào thì có thể chạy câu lệnh sau :

ee shell “sitename” –user=root

Sau đó chạy lệnh sau để cài đặt và kích hoạt :

docker-php-ext-install pdo pdo_mysql && docker-php-ext-enable pdo pdo_mysql