EasyEngine là một tập hợp Python Script. Mục đích để tạo môi trường webserver NGINX tối ưu đặc biệt cho WordPress. Script này được sử dụng trên các máy chủ Ubuntu họ Debian. Các bước cài đặt ioncube lên eaysengine Tạo file iconcube.ini trong thư…